Data wejścia w życie: 20.07.2015 r.

Warunki sprzedaży

1.  Postanowienia ogólne

1.1. Poniższe warunki sprzedaży („ Warunki sprzedaży ”) dotyczą sprzedaży produktów za pośrednictwem strony internetowej www.notebook-trade.pl („ Strona internetowa ”). Warunki sprzedaży określają w szczególności:

a) warunki składania zamówień;

b) zasady zawierania umowy sprzedaży za pośrednictwem Strony internetowej.

1.2. Aby móc kupować produkty za pośrednictwem Strony internetowej, klienci powinni: (a) mieć ukończone przynajmniej 18 lat; (b) zarejestrować się na Stronie poprzez założenie konta użytkownika; oraz (c) przestrzegać Warunków sprzedaży.

1.3. Niniejsza umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim i stosuje się do niej przepisy prawa polskiego, w tym Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, jak również Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny.2.  Identyfikacja Sprzedającego

2.1. Podmiotem prowadzącym Stronę internetową i prowadzącym sprzedaż za jej pośrednictwem jest Firma Komputerowa COM Michał Parchański, z siedzibą w Gumnach, pod numerem posesji 71, 43-426 Dębowiec,  NIP PL5482197178, REGON 072307969 (dalej zwana „Sprzedającym” lub „Notebook-Trade” 3.  Produkty

3.1. Informacje o produktach zamieszczone na Stronie internetowej, w szczególności opis produktów, parametry techniczne i funkcjonowania oraz ceny, nie stanowią oferty lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego. Ceny podane na Stronie internetowej dotyczą wyłącznie produktów kupowanych za jej pośrednictwem.4.  Ceny, opłaty z tytułu dostawy

4.1. Wszystkie ceny za produkty dostępne za pośrednictwem Strony internetowej zawierają podatek od towarów i usług (VAT) według obowiązujących stawek oraz wszystkie pozostałe elementy ceny, za wyjątkiem określonych poniżej opłat z tytułu dostawy, i wyrażone są w złotych polskich (PLN). Cena za produkty nie zawiera opłat za ewentualne usługi dodatkowe, które mogą być oferowane przez Sprzedającego (np. usługa pakowania na prezent). W takim przypadku cena za usługę dodatkową zostanie podana klientowi przed podjęciem decyzji o zakupie i będzie zawierać podatek VAT.

4.2. Informacje o cenie podane na Stronie internetowej są wiążące od chwili złożenia zamówienia przez klienta zgodnie z postanowieniami art. 5.5 poniżej. Cena określona w zamówieniu nie ulegnie zmianie niezależnie od ewentualnych zmian cen na Stronie internetowej.

4.3. Opłata z tytułu dostawy zawiera podatek od towarów i usług (VAT) według obowiązujących stawek i zostanie podana do wiadomości klienta przed podjęciem decyzji o zakupie; opłata taka dodawana jest do ceny produktów i określona osobno na formularzu zamówienia. 5.  Składanie zamówienia

5.1. Szereg prostych wskazówek podanych na Stronie internetowej przeprowadzi klienta przez proces składania zamówienia. Uprzejmie informujemy, że do złożenia zamówienia niezbędne jest utworzenie konta użytkownika – według wskazówek podanych na Stronie internetowej.


5.2. W celu złożenia zamówienia, klient powinien – po zapoznaniu się i zaakceptowaniu Zasad polityki prywatności, Warunków oraz niniejszych Warunków sprzedaży, i po utworzeniu konta („ Moje konto”) – wybrać zamawiany produkt W celu złożenia zamówienia, klient zostanie poproszony o podanie pewnych danych – podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do złożenia zamówienia i realizacji umowy.

5.3. Klient powinien kliknąć opcję „Dodaj do koszyka”, aby umieścić wybrane przez siebie produkty w zamawianej ilości w koszyku. W każdej chwili w trakcie dokonywania zakupów, klient może przejrzeć produkty znajdujące się w koszyku klikając opcję „realizuj zamówienie” na każdej stronie. 

5.4. W celu złożenia zamówienia, klient powinien postępować zgodnie z pojawiającymi się na ekranie wskazówkami, aby przejść przez proces zapłaty za zamówienie w kasie. Klient może w każdej chwili poprawić błędy w podanych przez niego danych, zmienić zawartość koszyka poprzez dodanie lub usunięcie z niego jednego lub więcej produktów lub anulowanie całego zamówienia przy przejściu do kasy przed wysłaniem zamówienia. Składając zamówienie klient potwierdza i oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi wskazówkami podanymi przy przejściu do kasy i w pełni akceptuje niniejsze Warunki sprzedaży.

5.5. Klient składa zamówienie na produkty za pośrednictwem Strony internetowej klikając opcję „Zamówienie z obowiązkiem dokonania zapłaty” na zakończenie procesu składania zamówienia, co stanowi oświadczenie woli (ofertę) zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z postanowieniami niniejszych Warunków sprzedaży oraz treściami zawartymi na Stronie internetowej, z którymi klient miał możliwość zapoznania się w trakcie składania zamówienia (zastosowanie mają dokumenty obowiązujące w dniu składania zamówienia).

5.6. Oferta złożona w sposób określony powyżej jest dla klienta wiążąca przez okres 30 dni od momentu jej złożenia (tj. od momentu złożenia zamówienia), chyba, że w tym czasie Klient otrzyma od Sprzedającego informację o braku dostępności produktów. Klient może odwołać ofertę (tj. anulować zamówienie) w dowolnym momencie do czasu zawarcia umowy sprzedaży zgodnie z art. 5.8 poniżej. 

5.7. Po złożeniu zamówienia, nastąpi nadanie do klienta maila potwierdzającego otrzymanie przez nas zamówienia. Mail potwierdzający otrzymanie zamówienia („Potwierdzenie zamówienia”) zawiera m.in. podsumowanie warunków sprzedaży, dokładne określenie ceny i formy zapłaty, informację na temat opłat z tytułu dostawy. Otrzymanie przez klienta Potwierdzenia zamówienia nie stanowi zawarcia umowy sprzedaży (Potwierdzenie zamówienia jest jedynie automatycznie wysłanym potwierdzeniem, że zamówienie wpłynęło do Sprzedającego).

5.8. Po skompletowaniu przesyłki klient otrzyma wiadomość e-mail informującą o zrealizowaniu i wysłaniu zamówienia. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą dostarczenia klientowi wiadomości e-mail informującej o zrealizowaniu i wysłaniu zamówienia. Umowa jest utrwalana i udostępniana poprzez wysłanie do klienta wskazanej powyżej wiadomości e-mail stanowiącej potwierdzenie zawarcia umowy. Postanowienia umowy wynikające z Warunków sprzedaży utrwalane i udostępniane są poprzez umieszczenie tego dokumentu na Stronie internetowej. 

5.9. W przypadku, gdy zamówione produkty są niedostępne, Sprzedający zawiadomi o tym klienta (jeśli zostały pobrane od klienta płatności tytułem tego zamówienia, zostaną one niezwłocznie zwrócone). W przypadku wysłania do klienta informacji o braku zamówionych produktów, nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

5.10. Umowę sprzedaży zawiera się w języku polskim oraz zgodnie z postanowieniami niniejszych Warunków sprzedaży.

5.11. W przypadku, gdy Potwierdzenie zamówienia nie dojdzie w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, w celu uzyskania pomocy klient może skontaktować się z nami pod numerem 33 8521146, od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni świątecznych), w godzinach 09:00-17:00 oraz w soboty od godziny 09:00 do 12:00.

5.12. W przypadku pojawienia się pytań lub wątpliwości w trakcie składania zamówienia lub potrzeby uzyskania informacji na temat wcześniej złożonych zamówień, należy skontaktować się z nami pod numerem 33 8521146, od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni świątecznych), w godzinach 09:00-17:00 oraz w soboty od godziny 09:00 do 12:00 lub wysłać mail na adres michal@notebook-trade.pl . W celu uzyskania jak najszybszej pomocy, prosimy o przygotowanie numeru zamówienia.

5.13. W przypadku podania przez klienta niewłaściwych lub nieprawdziwych danych nie będzie możliwe skuteczne złożenie zamówienia lub jego realizacja; informujemy, że korzystamy ze środków służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych.


6.  Opcje zapłaty

6.1. Za produkty Klienci mogą zapłacić:

a) przelewem na konto
 

b) gotówką przy odbiorze 


c) w sklepie przy odbiorze osobistym.

6.2. Nie akceptujemy kart kredytowych i debetowych. 

7.  Pytania dotyczące zamówień

7.1. W celu uzyskania informacji o wysyłce klienci mogą kontaktować się z nami pod numerem 33 8521146 , od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni świątecznych), w godzinach 09:00-17:00 oraz w soboty od godziny 09:00 do 12:00 lub wysyłając maila na adres marcin@notebook-trade.pl.

7.2. Posiadając Konto, klienci mogą sprawdzać status swoich najnowszych zamówień na stronie Status zamówienia w zakładce Moje konto. Jest to najprostszy i najszybszy sposób uzyskania najbardziej aktualnych informacji o zamówieniu.

7.3. Na stronie Status zamówienia klient zostanie poproszony o zalogowanie się poprzez podanie adresu e-mail i hasła. Strona zawierająca podsumowanie zamówienia przedstawi klientowi szczegółowe informacje o jego bieżących i poprzednich zamówieniach. W przypadku, gdy zamówienie zostało wysłane, wyświetlony zostanie odpowiedni numer przesyłki, jeśli został on nadany.  Niektórzy przewoźnicy mogą nie udostępniać informacji umożliwiających śledzenie przesyłki do 24 godzin roboczych od chwili wysyłki zamówienia.8. Dostawa

8.1. Zamówienia są realizowane i dostarczane jedynie w dni robocze (od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni wolnych od pracy, sobót i niedziel). Do realizacji zamówień złożonych w sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy przystąpimy następnego dnia roboczego.

8.2. Nie jesteśmy w stanie realizować zamówień na adres skrytki pocztowej. W przypadku podania jako adresu do dostawy adresu skrytki pocztowej, zamówienie zostanie anulowane, chyba że klient poda inny adres dostawy. Klient zostanie poinformowany o konieczności podania innego adresu do dostawy oraz o ewentualnym anulowaniu zamówienia z powyższych przyczyn.


8.3. Produkty są dostarczane w ciągu maksymalnie 3 (trzech) dni od dnia złożenia zamówienia przez klienta, o ile nie powiadomimy klienta o opóźnieniu nie wynikającego z naszej winy. 


8.4. Przesyłka z zamówionymi produktami zawiera również fakturę VAT. W przypadku, gdy produkty wyszczególnione na fakturze nie są zgodne z produktami zawartymi w dostarczonej przesyłce, klient powinien bezzwłocznie zawiadomić nas o tym telefonicznie pod numerem 33 8521146, od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni świątecznych), w godzinach 09:00-17:00 oraz w soboty od godziny 09:00 do 12:00 lub wysyłając maila na adres marcin@notebook-trade.pl .9.  Prawo odstąpienia od umowy

9.1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podawania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia, w którym klient wszedł w posiadanie zamówionych produktów . Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przez klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

9.2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno mieć formę pisemną; w celu jego złożenia możliwe jest także posłużenie się formularzem, który otrzymają Państwo wraz z dostarczanymi produktami lub wzorem formularza stanowiącym załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, załączonym do niniejszych Warunków sprzedaży (ale nie jest to obowiązkowe). Uprzejmie prosimy o podanie w oświadczeniu o odstąpieniu danych kontaktowych (imienia i nazwiska klienta oraz jego adresu), daty odbioru produktów oraz stwierdzenia, że odstępują Państwo od umowy. Pomocne będzie również podanie numeru zamówienia, od którego Państwo odstępują, ale nie jest to obowiązkowe. Prosimy o własnoręczne podpisanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyłanego w formie papierowej.

9.3. Oświadczenie o odstąpieniu przez klienta od umowy może zostać złożone na piśmie na następujący adres: Firma Komputerowa COM Michał Parchański, Gumna 71, 43-426 Dębowiec. Koszty te nie podlegają zwrotowi na podstawie art. 11.4.

9.4. W przypadku, gdy klient odstępuje od umowy na zasadach określonych powyżej (tj. bez podania przyczyny odstąpienia), jest zobowiązany do wysłania do Nas otrzymanych produktów na swój koszt (niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy) na następujący adres: Firma Komputerowa COM Michał Parchański, Gumna 71, 43-426 Dębowiec. Bezpośrednie koszty odesłania produktu nie podlegają zwrotowi na podstawie art. 11.5 – ponosi je klient. Do zachowania terminu 14-dniowego wystarczające jest wysłanie produktu przed upływem terminu, na wskazany powyżej adres.

9.5. W przypadku realizacji prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z podanymi wyżej zasadami (tj. bez podania przyczyny odstąpienia), umowę uważa się za niezawartą a klient zwolniony jest z wszelkich zobowiązań. Wszelkie płatności otrzymane od klienta zostaną zwrócone w ciągu maksymalnie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy (ale zwracamy uwagę, że możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności w sytuacji opisanej w art. 11.6. poniżej). Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez klienta w pierwotnej transakcji, chyba, że klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.. W każdym wypadku klient nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem wpłaconej kwoty. Po dokonaniu zwrotu wysyłamy do klienta mail z powiadomieniem o dokonaniu zwrotu. Zwrot obejmuje wszystkie kwoty zapłacone przez klienta (w tym koszty dostawy produktów do klienta, jeśli zostały przez niego opłacone), za wyjątkiem jednak dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostawy produktów, innego niż najtańszy oferowany przez Sprzedającego. 


9.6. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości produktu wynikające z korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny. 

9.7. W przypadku realizacji prawa odstąpienia od umowy zgodnie z podanymi w art. 11 zasadami (tj. bez podania przyczyny odstąpienia) zwrotowi na rzecz Firma Komputerowa COM Michał Parchański, Gumna 71, 43-426 Dębowiec podlega całość produktów otrzymanych przez klienta, w tym także produkty stanowiące element sprzedaży promocyjnej, przekazane klientowi jako nierozłączny element transakcji sprzedaży zrealizowanej za pośrednictwem naszego sklepu internetowego. Produktami takimi są na przykład torby na laptopy dołączane do zakupu  i inne przedmioty wydawane do zakupów na warunkach specjalnych akcji promocyjnych. 


9.8. Ważność i skuteczność złożonego przez klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy nie jest uzależniona od dokonania przez niego zwrotu otrzymanych produktów. 

9.9. Powyższe postanowienia stosuje się wyłącznie do zakupów dokonanych online za pośrednictwem strony www.notebook-trade.pl. Produkty zakupione w sklepie stacjonarnym podlegają zasadom dotyczącym zwrotów obowiązującym w każdym sklepie – do takich zwrotów niniejsze Warunki sprzedaży nie mają zastosowania i nie będą one realizowane w ramach sprzedaży wysyłkowej.10.  Odpowiedzialność Sprzedającego za wady produktów

10.1. Sprzedający obowiązany jest dostarczyć klientowi towar bez wad. W przypadku niezgodności produktów z umową (np. gdy produkty otrzymane przez klienta są uszkodzone lub posiadają inne wady), stosuje się zasady dotyczące odpowiedzialności z tytułu rękojmi, określone w Kodeksie cywilnym. W takiej sytuacji klient może złożyć reklamację.

10.2. Reklamacje powinny być składane na piśmie i wysyłane na adresFirma Komputerowa COM Michał Parchański, Gumna 71, 43-426 Dębowiec, wraz z produktami, których dotyczy reklamacja (w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, koszty wysyłki zostaną Państwu zwrócone). W reklamacji należy dokładnie opisać niezgodność produktów (np. opisać zauważone wady produktu). W reklamacji należy również wskazać dane kontaktowe oraz załączyć kopię faktury lub paragonu dokumentującego zakup produktów, których dotyczy reklamacja (pomocne może być również podanie numeru zamówienia) – chyba że klient jest w stanie w inny sposób wykazać, że produkty objęte reklamacją zostały zakupione za pośrednictwem Strony internetowej.  

10.3. O wynikach reklamacji zostaną Państwo poinformowani w terminie 14 dni na dane kontaktowe wskazane w treści reklamacji. Termin ten liczony jest od dnia doręczenia kompletnej reklamacji Sprzedającemu. W przypadku braku informacji zwrotnej ze strony Sprzedającego w wyżej określonym terminie uznaje się, że Państwa żądanie zostało uznane za uzasadnione.

10.4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, wadliwe produkty zostaną na nasz koszt niezwłocznie wymienione na nowe w zależności od określonego w reklamacji wyboru klienta. Jeśli nie będzie to możliwe (np. niedostępność produktów) lub z jakichkolwiek innych powodów nie otrzymają Państwo niezwłocznie nowego produktu, klient ma prawo złożyć oświadczenie woli o obniżeniu ceny . W razie wątpliwości prosimy skontaktować się z nami poprzez e-mail na adres:marcin@notebook-trade.pl.


10.5. Sprzedający odpowiada za niezgodność produktu z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego produktu klientowi. 


11.  Prawo właściwe

11.1. Do niniejszych Warunków sprzedaży stosuje się przepisy prawa polskiego i zgodnie z nimi powinny być one interpretowane.12.  Uprawnienia Firma komputerowa COM  

12.1 Zwracamy uwagę, że możemy dokonać zmiany postanowień niniejszych Warunków sprzedaży. Zmiany Warunków sprzedaży będą obowiązywać od dnia opublikowania ich na Stronie internetowej, z tym że do zamówień złożonych przed zmianą Warunków sprzedaży znajdzie zastosowanie wersja Warunków sprzedaży z dnia złożenia danego zamówienia przez klienta.13.  Wejście w życie i obowiązywanie

13.1 Warunki sprzedaży wchodzą w życie w dniu 20.07.2015 r. 


Załącznik do Warunków Sprzedaży – Załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY do pobrania z adresu:


www.notebook-trade.pl\Zwrot_towaru.pdf

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

facebook